Hedmark fylkeskommune / Om fylkeskommunen / Fag-, stab- og serviceenheter / Samferdsel, kulturminner og plan / Samferdsel / Transportløyver / Krav til søker om drosjeløyve

Transportløyver


Krav til søker om behovsprøvd løyve for persontransport; drosjeløyve mm

Med virkning fra 1.4.2003 og senere endringer, gjelder følgende krav for å få drosjeløyve, løyve for reservedrosje og selskapsvognløyve. 

Med virkning fra 1.4.2003 og senere endringer, gjelder følgende krav for å få drosjeløyve, løyve for reservedrosje og selskapsvognløyve. Kravene må være oppfylt på søkertidspunktet:

 

Faglig kvalifikasjon og vandel
 • Bestått eksamen fra en av departementet godkjent teoretisk opplæring.  (Se spesifisering lenger nede, utfyllende rundskriv sendes ved forespørsel
 • Politiattest (maksimum 3 måneder gammel på søknadstidspunktet). Bestilles hos www.politiet.no 
 
Krav til økonomi
 • attest fra skattemyndighet. Skatt Øst tlf 800 80 000 eller Altinn på nettadressen https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Skatteetaten/Attestbestilling/ 
 • attest fra konkursregisteret i Brønnøysund (tlf. 75 00 75 00)
 • firmaattest/attest fra enhetsregisteret (gjelder ikke søker til drosjeløyve*)
 • den som blir tildelt drosjeløyve må før utstedelse av drosjeløyvet stille garanti fra bank- eller forsikringsselskap, pålydende (i perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016):
  9.000 Euro/kr 85.000 for 1. løyve
  5.000 Euro/kr 47.000 for hvert påfølgende løyve

Attestene skal ikke være eldre enn 3 måneder. Kopier skal være bekreftet av offentlig tjenestemann eller skole.

 

Hvem kan søke:

Alle som fyller gjeldende lov og forskrifts krav til faglige og økonomiske kvalifikasjoner kan søke utlyste, ledige drosjeløyver.

Drosjeløyver som er ledige grunnet oppsigelse gir søker med lengst ansiennitet over to år som full tids drosjefører i løyvedistriktet fortrinnsrett. Hedmark fylke er et løyvedistrikt. Ansiennitet kan benyttes for kun ett løyve.

Nyopprettede løyver, eller oppsagte løyver hvor ingen har fortrinnsrett, tildeles etter skjønn.

Løyvehavere kan ha løyver ved maksimum 2 drosjesentraler samtidig. Dersom løyvehaver søker ledig løyve ved en tredje sentral, må løyve(r) ved en av de andre sentralene sies opp.

 

Saksgang:

Umiddelbart etter søknadsfristens utløp blir søkerliste sendt drosjenæringen ved lokal- og fylkesforening til uttalelse; svarfrist for disse er 3 uker.

Når løyvet tildeles på skjønn, kan aktuelle søkere bli innkalt til intervju.

Løyvemyndighet foretar deretter tildeling av løyvet, og melding om dette blir sendt alle søkerene.
Søkerene har 3 ukers klagefrist før tildelingen er endelig.

Når tildelingen er endelig, blir faktura for betaling av behandlingsgebyr (pt. kr 3.400,- pr. løyve) sendt person som er tildelt løyvet.

Løyvet blir utstedt når garanti og attest fra enhetsregisteret om registrering av enkeltpersonsforetak er mottatt.
*Søker som blir endelig tildelt drosjeløyve, må registrere seg i Brønnøysundregistrenes enhetsregister før løyvet kan utstedes. Kun søkers døpenavn skal benyttes.

Løyvet skal i regelen settes i drift innen 1 måned fra endelig tildeling.

Vær nøye med utfylling av søknadsskjemaet
- les ledeteksten!
Mangelfullt utfylt søknad, eller søknad med manglende eller ufullstendig dokumentasjon, tas ikke med i videre saksgang.

 

GODKJENT LØYVEUTDANNING FOR PERSON- OG GODSTRANSPORT.

Løyveutdanningen etter kunnskapsløftet er sammensatt av fem deler:

 1. Programfaget Bransjeteknikk fra Vg2 Transport og logistikk
 2. Programfaget Transport og logistikk fra Vg2 Transport og logistikk
 3. Programfaget Planlegging fra Vg1 Service og samferdsel
 4. Programfaget Drift og oppfølging fra Vg1 Service og samferdsel
 5. Teoridelen til førerprøven klasse C1 eller D1

 

Alle deler må være bestått for å få godkjent løyveutdanningen. Istedenfor del 3 og 4 kan vitnemål med ståkarakter fra valgfaget Ledelse og økonomisk styring framlegges. Teorikravet til førerprøven i klasse C1 eller D1 gjelder kun for utdanningsvegene knyttet til læreplanene etter Vg2 Transport og logistikk i kunnskapsløftet. For alternative utdanningsveger kreves bestått teoretisk førerprøve for C, CE og D.
Søkeren kan gjennomføre løyveutdannelsen enten som skoleelev eller som privatist.

Departementet har godkjent disse fjernundervisningsinstitusjonene for del 1-4 i løyveutdannelsen:
- NKI Fjernundervisning
- Kompetanseteam Vest AS

 

Alternative utdanningsveier, eksamen må være bestått:

Skoleløpet
Transportfag VK I + ”ledelse og økonomisk styring” + teoridelen førerprøve for klassene C, CE og D.

 

Privatister
Offentlig skole, eksamen i VK I, fagene samferdsel, persontransport og godsbehandling, + eksamen ”ledelse og økonomisk styring” + teoridelen førerprøve for klassene C, CE og D.

 

Fagarbeider
Fagbrev som yrkessjåfør, terminalarbeider og renovatørarbeider som bygger på Transportfag VK I + ”ledelse og økonomisk styring” + teoridelen førerprøve for klassene C, CE og D.

 

Privatskoleløpet
NKI Fjernundervisningen eller Kompetanseteam Vest AS i fagene samferdsel, persontransport, godsbehandling, ledelse og økonomisk styring + teoridelen førerprøve for klassene C, CE og D.

 

Realkompetansevurdering
Kandidater som er 25 år eller eldre på søkertidspunktet, kan fremstille seg for de respektive fylkeskommuners undervisningskontor for en vurdering av sin realkompetanse. Dette vil kunne være aktuelt for personer med annen yrkesbakgrunn og/eller opplæring.

Fylkeskommunen vil utstede et realkompetansebevis som beskriver hvilken kompetanse kandidaten anses å ha oppfylt. Kandidaten vil da kunne søke om løyve på bakgrunn av tilstrekkelig realkompetanse eller fremstille seg til eksamen i kun de manglende deler.

 

Høgskoleutdanning
Høgskolen i Molde: Transportøkonomi, 2 år + teoridelen førerprøve klassene C, CE og D.
Høgskolen i Sør-Trøndelag: Transportingeniør, 3 år + teoridelen førerprøve kl. C, CE og D.
Høgskolen i Bergen: Transport og materialadministrasjon, 3 år + teoridelen førerprøve kl. C, CE og D.
Høgskolen i Tromsø: Økonomi og logistikk, 2 år + teoridelen føreprøve klassene C, CE og D.

 

Teknisk fagskole
Teknisk fagskole med vekt på logistikk og transport basert på gjeldende lærerplan for teknisk fagskole + teoridelen førerprøve klasse C, CE og D.

 

Statens trafikklærerskole
Faglærer eller kjørelærer klasse 1 fra Statens trafikklærerskole + ”Ledelse og økonomisk styring” + teoridelen førerprøve klassene C, CE og D.
Skolelederutdanningen og Faglig leder utdanningen ved Statens trafikklærerskole + samferdsel, persontransport, godsbehandling, teoridelen førerprøven klassene C, CE og D.

 

Transportadministrasjon
Eksamen i fordypningsfaget transportadministrasjon i studieretning allmennfag, økonomiske og administrative fag + teoridelen førerprøve klassene C, CE og D.

 

Kurs:
NKI løyvekurs for person- og godstransport, brevkurs eller intensivkurs.
Kompetanseteam vest AS løyvekurs for person og godstransport
NKI taxiløyvekurs
Kompetanseteam Vest AS taxiløyvekurs

 

Taxiløyvekurs gir tilstrekkelige faglige kvalifikasjoner for å inneha drosjeløyve eller selskapsvognløyve, men det er mindre omfattende enn løyvekurs for person- og godstransport. Taxiløyvekurs alene gir ikke tilstrekkelig kompetanse for å inneha gods- og turvognløyver. Løyvekurs for person- og godstransport gir tilstrekkelige faglige kvalifikasjoner for alle løyvetyper.